+ کاش باور کنیم که زیبایی به " برهنگی " نیست ...

+ دلم کمی لایک میخواد, اما نه برای خودم, برای اون مادری که با شستن لباسهای مردم پول پس انداز میکرد تا دخترش رو عروس کنه, اما امروز با اخرین مانده اون پول هم دارو خرید تا شاید سرطان یک روز بیشتر به دخترش اجازه زنده موندن بده خداجون لایک تو رو میخواد

+ به روزگار گفتم:چرا روچرخ وفلک تو،بعضیها بالان بعضیا پایین؟لبخند زد و گفت:نترس میچرخه!

+ از بچگی بهمون میگفتن از کسی نترس، فقط از خدا بترس در حالی که باید می گفتن از همه بترس، از خدا نترس…!

+ بچه ها یه سوال چرا بعضیا میان یه چیز میگن و میرن ودیگه هم پیداشون نمیشه مثل این میمونه ک یکی بره زنگ خونه رو بزنه و فرارکنه والا بخدا

+ دختره گفت یعنی تواون دختره چادری امل رودوس داری اما من رونه رک گفتم اره گفت پس چرا وقتی میبینیش سرتومیندازی پایین گفتم اره راس میگی نبایدسرموجلوش بندازم پایین جلوحجاب حضرت زهرابایدزانوزد سلامتی چادریا

+ روی این جمله قسم میخورم، وقتی طرفت سرد شده از جای دیگه گرم میشه...